תקנון אתר

תקנון האתר

הגדרות
"BikesOnline.co.il (בייפורט בעמ)"- בייפורט, ח.פ. 513062067;

"האתר"- www.BikesOnline.co.il;

"משתמש"- כל אדם לרבות תאגיד, הרשאי להשתמש באתר, לגלוש בו ולבצע פעולות במסגרתו, הכל בכפוף למילוי התנאים המפורטים בתקנון;

"המוצרים"- חלקים ואביזרים לאופניים וכל המוצרים המוצעים למכירה באתר;

"פעולה"- כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות גלישה באתר ורכישת מוצרים המוצעים בו למכירה.

כללי
2.1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בייפורט בע"מ לכל דבר ועניין. השימוש באתר וביצוע פעולה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. מובהר, כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להוראות התקנון ורואים במשתמש באתר כמי שקרא אותן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כי כל משתמש מצהיר, כי הנו מודע ומסכים להוראות תקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בייפורט בע"מ, האתר, בעלי בייפורט בע"מ, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בייפורט בע"מ על-פי תקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא היטב את התקנון עובר לגלישה באתר ולביצוע כל פעולה בו.

2.2. אתר בייפורט בע"מ הינו אתר המצוי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט, הנמצא בבעלות בייפורט בע"מ ומנוהל ומופעל על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו.

2.3. בייפורט בע"מ רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש. כמו כן, רשאי בייפורט בע"מ להסיר את האתר לחלוטין מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

2.4. בייפורט בע"מ שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או האפשרות לבצע פעולות באתר ו/או לבטל פעולה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת ו/או שאינה ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגוע בפעילותו התקינה של האתר.

2.5. תקנון זה ותנאיו ניתנים לשינוי, מחיקה, הוספה ו/או עדכון בכל עת על-ידי בייפורט בע"מ, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש להתעדכן בתקנון מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים החלים עליו באותה עת שכן אלו מחייבים אותו, במיוחד לפני ביצוע כל פעולה. הגרסה המופיעה באתר בכל עת היא הקובעת באותה עת לכל שימוש באתר ו/או ביצוע פעולה בו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתקנון, לתנאיו ו/או לשינויים שנעשו בו, עליו להימנע מלהמשיך לגלוש באתר ולבצע בו פעולות.

2.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

2.7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.

2.8. הוראות התקנון חלות גם על גלישה ו/או שימוש באתר וביצוע פעולה במסגרתו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר לרבות מכשירים סלולאריים, מחשבים נישאים, מחשבי לוח וכיו"ב.

2.9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

3. מי רשאי לבצע פעולות באתר

רשאי לגלוש באתר ולבצע בו פעולות כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן ובכפוף לתנאי תקנון זה:

3.1. המשתמש הינו מעל גיל 18 או הינו עסק או גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל, והכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות לרבות רכישה של המוצרים המוצעים באתר.

3.2. במידה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו ("האפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לבצע פעולות באתר ו/או לגלוש בו בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים על מנת שתעשה על-פי תנאיו. כל פעילות באתר אשר תבוצע על-ידי קטינים מהווה הסכמה של האפוטרופוס והקטינים לאמור בתנאי התקנון. במידה שהמשתמש אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו ופעולותיו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. יחד עם זאת, כל פעולה באתר שהתבצעה על-ידי מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס כאמור, לא תחייב את בייפורט בע"מ.

3.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או גוף משפטי המאוגד והרשום כדין בישראל או תייר הנמצא כדין בישראל.

3.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק על-ידי אחת מחברות האשראי המורשות בישראל או הינו בעל חשבוןPayPal המנוהל על שמו.

3.5. המשתמש הינו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת דואר בישראל.

3.6. בייפורט בע"מ רשאי למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות מכל סיבה שהיא לרבות בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

3.6.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.6.2. המשתמש מתגורר באזור אליו חברת דואר ישראל בע"מ ו/או חברות המשלוחים לא מבצעות חלוקת דואר או משלוחים;

3.6.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר בו התבקש למסור פרטים הן באתר והן בטלפון, פרטים שגויים במתכוון;

3.6.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו או בפעילותו התקינה של האתר.

3.6.5. בכוונת המשתמש למכור את המוצר שרכש באתר לצד שלישי ו/או לסחור בו.

3.7. בייפורט בע"מ יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להתנות אספקת המוצר למשתמש בחתימת בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה במעמד האספקה ו/או בהצגת חשבונית או מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות של האתר.

4. המוצרים המוצעים למכירה באתר

4.1. באתר קיימת זירת מכירות המציעה למשתמש מוצרים ממיטב היצרנים והיבואנים, במסגרתה תתבצענה רכישות של אותם מוצרים. מוצרים הנמכרים דרך האתר, מוצעים למשתמש לרכישה במחיר הנקוב בו במועד ביצוע העסקה. בייפורט בע"מ איננו היצרן של המוצרים באתר.

4.2. המוצרים באתר עומדים בכל תנאי החוק והתקנות של משרד החקלאות בנושא ובעלי אישור של מכון התקנים הישראלי, ככל שהדבר נדרש, ונבחרו בקפידה לאחר היוועצות עם אנשי מקצוע ווטרינרים.

4.3. המחירים המופיעים באתר במועד העסקה הם המחירים הקובעים. חלק מהמחירים באתר הם מחירים בלעדיים לאתר ורלוונטיים אך ורק לרוכשים באמצעותו ואלו אינם תואמים את מחירי המוצרים בחנות בייפורט בע"מ. בייפורט בע"מ שומר לעצמו את הזכות לשנות את המוצרים ואת מחירם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. חלק ממחירי המוצרים באתר כוללים דמי משלוח רגיל עד כתובת הדואר של המשתמש, כפי שהוזנה לאתר על-ידו בטופס ההזמנה כמען למשלוח ההזמנה ובחלק מהמוצרים, דמי המשלוח מתווספים בסיום הליך הרכישה בהתאם למאפייני ההזמנה ולדרך האספקה שבחר המשתמש, אלא אם צוין אחרת.

4.4. בייפורט בע"מ עושה כמיטב יכולתו על מנת לספק למשתמש באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה לגבי ביצוע עסקה באתר. מובהר, כי תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות המופיעות באתר (לרבות הפרשי גוונים וצבעים ופרטי המוצרים) ובין המוצרים שיסופקו בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסכים. כמו כן, במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין המפרט בדף המוצר (כהגדרתו מטה), יגבר התיאור בדף המוצר ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתמונה. 

4.5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.6. במקרה שמוצר מצוין באתר במחיר לא נכון בשל טעות סופר או טעות במידע על המחירים שקיבל בייפורט בע"מ מספקיו, תהיה לבייפורט בע"מ זכות לסרב למלא הזמנה או לבטל עסקה שבוצעה במחיר לא נכון. לבייפורט בע"מ קיימת זכות לסרב למלא הזמנה כאמור או לבטלה גם אם העסקה כבר אושרה וכרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal של המשתמש חויב. ככל שכרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal חויב עבור העסקה וזו בוטלה, יקבל המשתמש זיכוי לחשבון כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal בסכום שחויב.

4.7. בייפורט בע"מ יעדכן את האתר כאשר מוצר אזל מהמלאי אולם ייתכנו מקרים בהם תתבצענה מספר רב של רכישות באתר בזמן קצר והנתונים אודות המלאי לא יתעדכנו באופן מיידי אלא זמן מה לאחר מכן. ככל שבוצעה הזמנה ולאחר מכן התברר, כי המוצרים שהוזמנו אזלו מהמלאי, יודיע על כך בייפורט בע"מ למשתמש תוך 7 ימי עסקים, ויאפשר לו לבחור מוצר חלופי שווה ערך או לבטל את העסקה.5.רכישה באתר

5.1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר ובמחירים אטרקטיביים. המשתמש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה באתר.

5.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג "דף מוצר", המציג את המוצר המוצע למכירה, מאפייניו ומחירו ("דף מוצר"). בייפורט בע"מ רשאי לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים, ללא הודעה מוקדמת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של בייפורט בע"מ.

5.3. על מנת לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר וכן פרטים נוספים (ככל שהדבר נדרש- סוג, צבע, כמות וכיו"ב). לאחר בחירת המוצר ומאפייניו יש להקליד את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, שם העסק ומספר ע.מ./ח.פ. (ככל שמדובר בעסק או חברה, לצורך הפקת חשבונית), כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (אלא אם המשתמש בחר ב- PayPal כאמצעי תשלום) ("טופס ההזמנה"). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירה והקלדה של הפרטים הנכונים והמדויקים שאם לא כן, לא יוכל בייפורט בע"מ להשלים את ההזמנה ולהבטיח את ביצועה. יצוין, כי ניתן לראות את ההזמנה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" באתר. כמו כן, ניתן לבצע הזמנה טלפונית באמצעות יצירת קשר עם בייפורט בע"מ בטלפון המופיע באתר.

5.4. חיוב המשתמש בגין העסקה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי/PayPal מיד עם סיום פעולת הזמנה. לאחר סיום פעולת ההזמנה יבצע בייפורט בע"מ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי/PayPal, תינתן הודעה מתאימה, כי העסקה אושרה. יודגש, כי העסקה תשתכלל רק לאחר שבייפורט בע"מ יקבל אישור מאת חברת האשראי/PayPal על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין בייפורט בע"מ. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי/PayPal יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במקרה זה, על מנת להשלים את העסקה, יידרש מהמשתמש ליצור קשר טלפוני עם בייפורט בע"מ לצורך הסדרת התשלום ואישור חברת האשראי/PayPal לביצוע העסקה. ככל שהמשתמש לא יצור קשר עם בייפורט בע"מ בתוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה כאמור ו/או ככל שלא יתקבל אישור מחברת האשראי/PayPal, יהיה רשאי בייפורט בע"מ לבטל את העסקה.

5.5. במקרה בו בחר המשתמש לשלם באמצעות כרטיס אשראי אולם אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, יכול המשתמש ליצור קשר עם בייפורט בע"מ ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון המופיע באתר. העסקה תשתכלל רק כאשר המשתמש ייצור קשר עם בייפורט בע"מ וימסור את פרטי כרטיס האשראי שלו במדויק ובייפורט בע"מ יאשר את העסקה. יובהר, כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג בייפורט בע"מ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של בייפורט בע"מ בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה בייפורט בע"מ רשאי לבטל את ההזמנה.

5.6. לאחר ביצוע העסקה ואישורה על-ידי חברות האשראי/PayPal, תרשם העסקה במחשבי בייפורט בע"מ ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצועה בתוך 72 שעות מהשלמתה בצירוף חשבונית. יצוין, כי המידע שיוכנס על-ידי המשתמש לאתר ישמש, בין היתר, לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת לאחר קבלת אישור לכך על-ידי המשתמש, הכל בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות. יודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את בייפורט בע"מ.

5.7. במקרה שבו לא יוכל בייפורט בע"מ לעמוד בהזמנה כפי שהוזמנה מכל סיבה שהיא, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות באתר, לא תבוצע ההזמנה ולא יגבה כל תשלום מהמשתמש. השלמת העסקה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה שבייפורט בע"מ לא יוכל לעמוד בהזמנה מכל סיבה שהיא ו/או שמוצר אזל מן המלאי ו/או שקיימת בעיה כלשהי באספקתו, יהיה בייפורט בע"מ רשאי להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה והוא יזוכה ככל שחויב. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, בהודעה טלפונית או במסרון לנייד, על-פי בחירת בייפורט בע"מ. במקרה זה, לא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד בייפורט בע"מ.

5.8. בייפורט בע"מ שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל עסקה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

5.9. בייפורט בע"מ אינו אחראי לאי השלמת עסקה באתר או בטלפון הנובע מהזנה או מסירה של פרטים שגויים על-ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא. על המשתמש להקפיד על מסירה מדויקת של הפרטים ולבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר.

5.10. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מסירת פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבייפורט בע"מ עקב שיבוש מהלך העסקה.

6. ביטול עסקה על-ידי המשתמש

6.1. משתמש אשר ביצע עסקה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו על-פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן"), ובהתאם להוראות התקנון, כפי שיפורט להלן.

6.2. משתמש המעוניין לבטל עסקה לפני שכרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal שלו חויב, רשאי לעשות זאת על-ידי מתן הודעה בכתב לבייפורט בע"מ באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר או בדואר אלקטרוני: info@BikesOnline.co.il, וזאת ללא חיוב כלשהו.

6.3. משתמש המעוניין לבטל עסקה לאחר שכרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal שלו חויב ולפני שהמוצר נשלח אליו, רשאי לעשות זאת על-ידי מתן הודעה בכתב לבייפורט בע"מ באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר או בדואר אלקטרוני: info@BikesOnline.co.il. במקרה זה יוחזר כספו באמצעות חברת האשראי/PayPal.

6.4. משתמש המעוניין לבטל עסקה לאחר שהמוצר נשלח אליו, רשאי לעשות כן על-ידי מתן הודעה בכתב לבייפורט בע"מ באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר או בדואר אלקטרוני: info@BikesOnline.co.il, זאת בתוך 14 ימים מיום שקיבל המשתמש את המוצר. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול בבייפורט בע"מ.

6.5. יש לציין בהודעה על ביטול עסקה את פרטי ההזמנה ולצרף חשבונית.

6.6. תחת ביטול העסקה לפי סעיפים 6.2 - 6.4 לעיל ובהסכמת בייפורט בע"מ ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, יכול המשתמש להחליף את המוצר במוצר שווה ערך אחר. במקרה זה, יישא המשתמש בעלויות המשלוח (ההחזרה ושליחת המוצר האחר. המשתמש רשאי להגיע באופן עצמאי למשרדי בייפורט בע"מ בתיאום מראש, על מנת לבצע את ההחלפה.

6.7. עם קבלת הבקשה לביטול עסקה כאמור בסעיפים 6.3 - 6.4 לעיל, יבטל בייפורט בע"מ את החיוב ואם זוכה חשבונו של בייפורט בע"מ, יושב למשתמש סכום החיוב באמצעות זיכוי כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal באמצעותו בוצעה העסקה, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה לביטול עסקה או מיום קבלת המוצר שביקש המשתמש להשיב במשרדי בייפורט בע"מ, לפי המאוחר מביניהם. ככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal של המשתמש מכל סיבה שהיא, או שהתשלום בוצע במזומן או בשיק מזומן, ישיב בייפורט בע"מ למשתמש את התמורה במזומן או בשיק מזומן. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על-פי ערכו של המוצר ביום ביצוע העסקה. יצוין, כי זיכוי על מוצר שנרכש באמצעות קופון או בתווי קנייה יהיה בהתאם לערך העסקה שבוצעה בפועל.

6.8. בכל מקרה של ביטול עסקה שבוצע לאחר שהמוצר נשלח למשתמש (למעט במקרה של מוצר פגום), על המשתמש להשיב את המוצר לבייפורט בע"מ על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם, תקין, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש. לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שניזוק או שנעשה בו שימוש. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה או הושחתה או מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון, שימוש רשלני ו/או בזדון.

6.9. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמשתמש קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר קיימת אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, על-ידי מתן הודעה בכתב לבייפורט בע"מ באמצעות "צור קשר" באתר, בדואר או בדואר אלקטרוני: info@BikesOnline.co.il, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולתקנון. במקרה שביטול מהטעמים הנ"ל יימצא מוצדק, יהיה המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידו (ככל ששולמו) אלא אם המוצר נאסף על-ידי בייפורט בע"מ מהכתובת אליה נשלח, והמשתמש יזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי/PayPal. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהיה המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על-ידו ואלו ינוכו מסכום הזיכוי.

6.10. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה של ביטול עסקה על-ידי המשתמש שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאי בייפורט בע"מ לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר נשוא הביטול או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ככל שחויב כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal של המשתמש, רשאי בייפורט בע"מ לגבות את עמלת חברת האשראי/PayPal ו/או עמלה של גוף אחר שעמו התקשר לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, בשיעור של 3% מגובה העסקה או את התשלום שנגבה ממנו בפועל על-ידי חברת האשראי/PayPal או הגוף אחר.

6.11. ביטול עסקה לפי סעיף 6 זה, יחול אך ורק על עסקה שסכומה עולה על 50 ₪, אלא אם יוחלט אחרת על-ידי בייפורט בע"מ, על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

6.12. לא ניתן לבטל עסקה שלא בהתאם להוראות התקנון ולהוראות חוק הגנת הצרכן.

7. ביטול עסקה על-ידי בייפורט בע"מ

7.1. בייפורט בע"מ שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה שביצע משתמש ו/או להגביל או לבטל את זכותו של משתמש לבצע פעולות באתר, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

7.1.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או עקב אירועים שאין לבייפורט בע"מ שליטה עליהם, נבצר מבייפורט בע"מ לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיה בייפורט בע"מ רשאי לבטל את העסקה ואת התקשרותו עם המשתמש. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: תקלות חשמל, תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, שריפה, שביתה, חבלה כלשהי, אירוע בטחוני ותקלות שמקורן במזג האוויר ובנזקי טבע.

7.1.2. במקרה שלאחר סיום ביצוע העסקה התגלה, כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי בייפורט בע"מ לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

7.1.3. במקרה שלא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש ו/או במקרה שהמשתמש לא השלים את הזמנתו באתר, לרבות עקב אי הזנת פרטים או אמצעי תשלום ו/או במקרה שהמשתמש מסר בעת ביצוע העסקה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

7.1.4. במקרה שיתברר לבייפורט בע"מ, כי המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או שעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.

7.1.5. במקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבייפורט בע"מ ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו.

7.1.6. במקרה שבייפורט בע"מ סבור, כי בכוונת המשתמש למכור את המוצרים שנרכשו על-ידו באתר לצד שלישי כלשהו. בתוך כך, המשתמש מאשר ומתחייב, כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.

7.1.7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בייפורט בע"מ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים, כולם או חלקם, בכל אופן שהוא ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים למשתמש ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע העסקה למועד האספקה המשוער שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה.

7.1.8. במקרה שהכתובת שמסר המשתמש בעת ביצוע העסקה נמצאת מחוץ לאזור פעילות חברת דואר ישראל ו/או חברות המשלוחים ו/או מוגבלת לגישה מבחינה ביטחונית ו/או אחרת.

7.1.9. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל דבר אחר הנוגע למוצר ולמאפייניו או בקבלת פרטים מן המשתמש.

7.1.10. במידה שיתברר לבייפורט בע"מ, כי אין ביכולתו, במסגרת אמצעיו הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש או להבטיח אספקה למשתמש בכתובתו כפי שנמסרה במועד ביצוע העסקה.

7.1.11. במקרה שמשתמש ביצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק בידיו.

7.1.12. במקרה שמשתמש ביצע רכישה ו/או התכוון לבצע רכישה באמצעות חשבון PayPal שאינו מנוהל על שמו והוא אינו בר רשות שימוש בו ו/או שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש.

7.2. בוטלה עסקה על-ידי בייפורט בע"מ, מכל סיבה שהיא, בייפורט בע"מ לא יהיה אחראי ולא יישא באחריות בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7.3. בוטלה העסקה כאמור לעיל, יידע בייפורט בע"מ את המשתמש וישיב לו את מלוא התמורה ששילם (ככל שילם) באופן שבו בוצע התשלום ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי/חשבון ה- PayPal, לפי העניין, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8. אחריות ושירות

8.1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש ולא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בייפורט בע"מ בקשר עם האתר, המוצרים המוצעים בו ו/או תכניו.

8.2. כל המוצרים הנמכרים באתר הינם חדשים לחלוטין ומסופקים באריזותיהם המקוריות (ככל שהגיעו כך לבייפורט בע"מ) ונהנים מהאחריות ומהשירות המקובלים, הכל בהתאם להוראות האתר והתקנון ולהוראות הדין. בייפורט בע"מ אינו מייצר את המוצרים ואינו נושאים באחריות לטיב המוצרים, למאפייניהם ולתכונותיהם. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם ולתקינותם מוטלת על היצרן ו/או היבואן בלבד בכפוף להוראות באתר ובתקנון ולהוראות הדין, ובמקרה של תקלה כלשהי במוצר, על הצרכן לפנות לבייפורט בע"מ, אשר ילווה את המשתמש ויסייע לו במימוש האחריות מול היצרן ו/או היבואן.

8.3. במקרה של תקלה או פגם כלשהו במוצר, על הצרכן לפנות לבייפורט בע"מ באמצעות האתר תחת הכותרת "צור קשר", בדואר או בדואר אלקטרוני: info@BikesOnline.co.il . בכל פנייה בנושא אחריות, יש לציין את פרטי ההזמנה ולהציג את החשבונית ותעודת המשלוח שצורפה להזמנה.

8.4. תקופת האחריות על המוצרים היא 3 חודשים מיום קבלת המוצר אצל המשתמש. האחריות על המוצרים כוללת פגם, קלקול או בלאי בלתי סביר שנגרם למוצר במהלך תקופת האחריות, תוך שימוש רגיל וסביר במוצר ועל-פי הוראות השימוש של היצרן, היבואן ו/או בייפורט בע"מ.

8.5. האחריות על המוצרים לא תחול במקרים הבאים:

8.5.1. המוצר הושחת, נשבר, נקרע, ניזוק או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון או לא תקין במוצר, שימוש שלא על-פי ייעודו ו/או שלא על-פי ההוראות באתר, הוראות היצרן, הוראות היבואן ו/או הוראות בייפורט בע"מ, שימוש רשלני ו/או בזדון;

8.5.2. המוצר אינו נמצא באריזתו המקורית או שאריזתו נפתחה ו/או הושחתה זאת למעט במוצרי אוכל יבש, עליהם האחריות חלה גם אם אריזת המוצר נפתחה.

8.5.3. הפגם או הקלקול נגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה ו/או מטיפול כלשהו שנעשה במוצר על-ידי המשתמש או על-ידי גורם כלשהו מלבד בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו;

8.5.4. Ÿהפגם או הקלקול במוצר נובע מאש, כימיקלים, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר;

8.5.5. Ÿנעשה ניסיון לתקן את המוצר על-ידי גורם כלשהו מלבד בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו;

8.5.6. Ÿהמוצר לא נמצא ברשות המשתמש ששמו מופיע על-גבי החשבונית;

8.5.7. Ÿהפגם או הקלקול נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר או שפג תוקפו של המוצר.

8.6. Ÿלצורך מימוש האחריות על המשתמש לשלוח על חשבונו את המוצר לבייפורט בע"מ, בצירוף מכתב המפרט את מהות הפגם או הקלקול, מספר הזמנה, חשבונית ותעודת משלוח. בייפורט בע"מ יבחן את המוצר ויחליט על-פי שיקול דעתו הבלעדי, האם הפגם או הקלקול עומד בתנאי האחריות. יצוין, כי לעתים המוצר יישלח לבדיקות אצל צד שלישי ועל כן, הליך מימוש האחריות עלול לארוך זמן רב.

8.7. במידה שימצא, כי המוצר עומד בתנאי האחריות, בייפורט בע"מ יתקן את המוצר או יחליפו במוצר חדש ובלבד שהמוצר ו/או החלקים הנדרשים לתיקונו נמצאים במלאי, הכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי. ככל שבייפורט בע"מ החליט, כי יש להחליף את המוצר או החלק בחדש והמוצר או החלק חסר במלאי, יוכל המשתמש לבחור במוצר חלופי שווה ערך או להמתין לחידוש המלאי. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בתיקון המוצר, במוצר חדש או במוצר חלופי שווה ערך, יינתן לו זיכוי כספי. יובהר, כי מאחר שהמוצרים וחלקיהם מיובאים מחו"ל, הרי שחידוש המלאי או תיקון מוצר במקרה של חוסר במוצר או בחלק מסוים, עלול לארוך זמן רב. המשתמש מסכים, כי הבעלות על מוצר שהוחלף ו/או על חלקים שהוחלפו במוצר שתוקן, תעבור לבייפורט בע"מ ואלו יהפכו באופן אוטומטי לרכושו.

8.8. בייפורט בע"מ לא יהיה אחראי על אופן השימוש במוצר על-ידי המשתמש ותוצאותיו והמשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן השימוש במוצר שרכש באתר. בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש לא נכון במוצר ו/או שלא על-פי ייעודו ו/או שלא על-פי ההוראות באתר, הוראות היצרן הוראות היבואן ו/או הוראות בייפורט בע"מ, תהיה עילת התביעה אשר תהיה.

8.9. בייפורט בע"מ אינו מתחייב, כי תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמש. השימוש באתר והשירותים הניתנים בו ניתנים כמות שהם. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בייפורט בע"מ בגין תכונות המוצר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

8.10. בייפורט בע"מ לא יישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, ועל המשתמש לאמת את דיוקו ואמיתותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

8.11. בייפורט בע"מ לא יהיה אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). כמו כן, בייפורט בע"מ אינו מתחייב, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

8.12. בייפורט בע"מ לא יהיה אחראי לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר על-ידי צד שלישי, שאינו בשליטתו ולתוצאותיה.

8.13. בייפורט בע"מ עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינות האתר ופעילותו. יחד עם זאת, בייפורט בע"מ אינו מתחייב לשמור על זמינות האתר, תכניו ושירותיו. יובהר, כי האתר, תכניו ושירותיו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית ובייפורט בע"מ אינו מתחייב, כי השימוש באתר לא יופרע ויינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה ו/או בקווי התקשורת. בייפורט בע"מ לא יישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו לא התאפשר שימוש באתר מהסיבות הנ"ל או מכל סיבה אחרת, למקרה בו עסקה לא התקבלה ו/או לא הושלמה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת שימוש באתר וביצוע עסקה.

8.14. בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או ביצוע עסקה בו, שלא על-פי תקנון זה ו/או בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר, תהיה עילת התביעה אשר תהיה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בתוך כך, בייפורט בע"מ אינו אחראי על פעילותו התקינה של האתר ועל אבטחת המידע באתר, אף-על-פי שיפעל לשם כך ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה הנובעת מכך. בכל מקרה, תוגבל אחריותו של בייפורט בע"מ בקשר לאיחור, עיכוב או כשל באספקת המוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד, ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו, ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצרים שנרכשו על-ידי המשתמש באותה עסקה.

8.15. המשתמש באתר מתחייב לשפות את בייפורט בע"מ, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם במישרין ו/או בעקיפין עקב הפרת תקנון זה ובכלל זה, פגיעה במוניטין, פגיעה מסחרית או כלכלית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את בייפורט בע"מ, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תקנון זה ו/או מכל מעשה או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויב בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו אשר על-פי תנאי התקנון או הדין אין לבייפורט בע"מ אחריות לגביו או שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על- ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאי תקנון זה.

9. אספקת המוצרים ומדיניות המשלוחים

9.1. בייפורט בע"מ ידאג לספק כל מוצר הנרכש על-ידי משתמש באתר לכתובת בישראל (כפי שהוקלדה על-ידו בעת ביצוע העסקה כמען למשלוח ההזמנה), זאת תוך 5 ימי עסקים כאשר האספקה מתבצעת על-ידי חברת משלוחים ותוך 14 ימים כאשר האספקה מתבצעת באמצעות חברת דואר ישראל, הכל מהמועד בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי/PayPal, אלא אם צוין אחרת ובהתאם לאזורי החלוקה, מדיניות המשלוחים, מאפייני המוצר ומאפייני ההזמנה.

9.2. לא ניתן לבצע הזמנה שניתן לספקה רק באמצעות חברת משלוחים, לכתובת הנמצאת מחוץ לאזורי החלוקה. הזמנה כזו ניתנת לאיסוף עצמי בלבד. ניתן לבצע אספקה לכתובת הנמצאת מחוץ לאזורי החלוקה להזמנה שמשקלה עד 2 ק"ג.

9.3. התקנון של חברת דואר ישראל ו/או של חברת המשלוחים (או של כל גוף אחר באמצעותו בייפורט בע"מ יבצע את האספקה, ההובלה או המשלוח של המוצרים), יחול על כל אספקה, הובלה או משלוח של מוצר ויחייב את המשתמש. בייפורט בע"מ אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים בקשר עם אספקת המוצר, ההובלה ו/או המשלוח.

9.4. האספקה למשתמש בכתובת שמסר בעת ביצוע העסקה תהיה מוגבלת לאזור פעילות חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים במדינת ישראל בלבד ובהתאם לאזורי החלוקה. בייפורט בע"מ רשאי להודיע למשתמש, כי אין באפשרותו לספק הזמנה לאזור מסוים, מכל סיבה שהיא, ובמקרה זה, המשתמש לא יחויב בדמי משלוח ויהיה עליו לאסוף את המוצר באופן עצמאי ממשרדי בייפורט בע"מ או יהיה רשאי לבטל את העסקה. יובהר, כי בייפורט בע"מ לא מבצע אספקה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

9.5. המשתמש רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ללא חיוב בדמי משלוח. משתמש שבחר באפשרות זו יגיע בכוחות עצמו למשרדי בייפורט בע"מ ברחוב אבא אחימאיר 19, רמת אביב, תל אביב-יפו, בתיאום מראש ובמסגרת שעות הפעילות של בייפורט בע"מ, ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו לצורך איסוף הזמנתו.

9.6. לעתים עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של הזמנה או מוצר מסוים בהזמנה. ההגבלות יכולות לנבוע מסיבות כגון משקל גבוה, שבירות גבוהה, גודל המוצר, מספר רב של מוצרים, מוצר נוזלי וכיו"ב. במידה שהזמנה כוללת מוצר שחלה עליו מגבלת משלוח, תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר, אם מוצר מסוים הנכלל בהזמנה, ניתן לאיסוף עצמי או למשלוח על-ידי חברת משלוחים בלבד, כל אותה הזמנה תוגבל לאיסוף עצמי או למשלוח באמצעות חברת משלוחים. למשתמש עומדת האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלה על כמות המוצרים למשלוח יחיד במקרה של פריטים כבדים או חיוב שונה מחיובי משלוחים רגילים.

9.7. דמי המשלוח יתווספו להזמנה עם סיומה בהתאם למוצרים הכלולים בה ולמאפייניהם ובהתאם לאפשרויות האספקה המתאימות. בהזמנה שגובהה מעל 100 ₪ המשלוח חינם לאזורי החלוקה. בייפורט בע"מ רשאי לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את המוצרים הזכאים למשלוח חינם ו/או את הקריטריונים המזכים במשלוח חינם.

9.8. ככל שבחר המשתמש באספקה באמצעות חברת המשלוחים, החברה ו/או נציג חברת המשלוחים יצור קשר עם המשתמש על מנת לתאם עימו מועד לאספקה. במקרה שהמשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיה נוכח בביתו (בכתובת כפי שהוקלדה על-ידו בעת ביצוע העסקה כמען למשלוח ההזמנה), במועד האספקה שתואם עימו, יתואם מועד אספקה אחר כאשר המשתמש יישא בדמי משלוח נוספים או שהמשלוח יושאר ליד פתח הבית והדבר ייחשב כאילו נמסר לידי המשתמש ולא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו בקשר עם האספקה כאמור, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של בייפורט בע"מ.

9.9. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

9.10. מובהר, כי בייפורט בע"מ אינו מתחייב לזמני האספקה המפורטים בתקנון, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. או אז ימסור בייפורט בע"מ הודעה על כך למשתמש, אשר יהיה רשאי לבטל את העסקה. בייפורט בע"מ לא יהיה אחראי לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים, לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר או הקליד המשתמש.

9.11. בייפורט בע"מ עושה כמיטב יכולתו על מנת לעמוד בזמני האספקה המפורטים בתקנון ואף להקדימם יחד עם זאת, מובהר, כי זמני האספקה המפורטים בתקנון הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ועיכובים באספקת המוצרים בשל גורמים שאינם תלויים בבייפורט בע"מ אלא בצד שלישי כגון חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים. המשתמש מאשר, כי ידוע לו שאפשר שאספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער ובייפורט בע"מ לא יישא באחריות בגין עיכובים באספקה ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים אלה.

9.12. בייפורט בע"מ לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון כהגדרתו בסעיף 7.1.1 ‎לעיל ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של בייפורט בע"מ לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתות, השבתות וכיו"ב. בנסיבות אלה של איחור או עיכוב באספקה יידע בייפורט בע"מ את המשתמש מיד עם היוודע הדבר ויאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספו.

9.13. בייפורט בע"מ יספק רק מוצר אשר שולמה עבורו התמורה במלואה.

9.14. בייפורט בע"מ אינו מחויב לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. באזורים אלה, בייפורט בע"מ יהיה רשאי לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמו מראש או לבטל את העסקה, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של בייפורט בע"מ.

9.15. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עסקים בלבד וזמני האספקה כפי שמצוינים בתקנון או באתר כוללים רק את חישובם ונספרים החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי/PayPal של המשתמש (ימי א' עד ה' בכל שבוע קלנדרי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון). בייפורט בע"מ עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, זאת בכפוף למדיניות חברת דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים.

9.16. בעת אספקת המוצר, רשאי בייפורט בע"מ לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו על גבי שובר ו/או תעודת משלוח ו/או הצגת אישור הזמנה או חשבונית ו/או לדרוש כל אמצעי זיהוי אחר, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, כתנאי למסירה המוצר לידי המשתמש.

9.17. בייפורט בע"מ רשאי לעדכן את דמי הטיפול והמשלוח בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר התקף בכל עסקה הינו המחיר המופיע באתר במועד השלמתה.

10. קניין רוחני

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו הבלעדי של בייפורט בע"מ. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, תכניו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם, תמונותיהם וכיו"ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו וכן כל מידע אחר המתפרסם או מוצג על-ידי בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו.

10.2. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הקניין הרוחני ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, עיצוב וכיו"ב) כולו או חלקו, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של בייפורט בע"מ ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

10.3. אין לעשות כל שימוש בנתונים המופיעים באתר, בבסיס הנתונים שלו, ברשימות המוצרים בתמונות המופיעות בו ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו ולהציגם במקום אחר, בלא קבלת הסכמת בייפורט בע"מ מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ייעודיות ואין להפעיל ו/או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם) ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי.

10.4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

10.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו בייפורט בע"מ, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב. בתוך כך, אין להציג את האתר, תכניו ו/או המוצרים הנמכרים בו בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר, תוכן האתר ו/או המוצרים הנמכרים בו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

10.6. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), השמות "בייפורט בע"מ" ו- "BikesOnline", שם המותג, שם האתר, שמות מתחם (Domain Name), סימני לוגו (logo), אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, פרסומות של בייפורט בע"מ וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם כולם רכושו של בייפורט בע"מ ובבעלותו הבלעדית של בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמתו של בייפורט בע"מ מראש ובכתב.

10.7. ככל שבייפורט בע"מ עושה שימוש באתר בסימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לו לפרסום על-ידי חברות אחרות או שהשימוש בהם אושר על-ידן, סימני המסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

11. סודיות אבטחה ופרטיות

11.1. בייפורט בע"מ מכבד את פרטיות המשתמשים באתר וקיימת מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר, כפי שיפורט בהמשך, ובייפורט בע"מ מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי בייפורט בע"מ ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בייפורט בע"מ במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. בייפורט בע"מ שומר לעצמו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת.

11.2. בעת שימוש באתר וגלישה בו נאסף מידע על המשתמש. מידע זה יישמר במערכות המחשב של בייפורט בע"מ. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, פעולות שביצע באתר, מוצרים שרכש, פרטי עסקאות שביצע, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכיו"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, בעת שביצע הזמנה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, הדפים שבהם צפה המשתמש, ההצעות, המוצרים, השירותים והתכנים שעניינו אותו, זמן שהיית המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה לאתר ועוד. בייפורט בע"מ רשאי לשמור מידע זה ולהשתמש בו לצרכיו, בכפוף למדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בין היתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, שיפור האתר ויצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך. המשתמש מודע לכך ומסכים בעצם שימושו באתר, כי בייפורט בע"מ ישמור מידע ויעשה בו שימוש כאמור.

11.3. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת ביצוע רכישה באתר ו/או בעת הרשמה לרשימת הדיוור ו/או למועדון הלקוחות של בייפורט בע"מ, בייפורט בע"מ יבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לביצוע פעולות אלה. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על-פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית במידה ויבקש לעשות שימוש באתר, לבצע בו רכישה, להירשם לרשימת הדיוור ו/או למועדון הלקוחות. ללא מסירת הפרטים לא יוכל המשתמש לבצע פעולות אלה.

11.4. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות הפרטיות ו/או על-פי הוראות כל דין, וזאת על מנת-

11.4.1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;

11.4.2. לתפעל את האתר ולאפשר ביצוע עסקאות בו;

11.4.3. לצורך שמירת קשר עם המשתמש ושיפור התקשרות עימו;

11.4.4. לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר;

11.4.5. לשנות או לבטל שירותים, תכנים ומוצרים קיימים;

11.4.6. לצורך רכישת מוצרים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים לגביהם;

11.4.7. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי העניין של המשתמש.

11.5. בייפורט בע"מ מעוניין לשלוח אל המשתמש מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע בדבר מוצריו ושירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אל המשתמש בכפוף לקבלת הסכמתו לכך באמצעות אישורו של התקנון בעת ביצוע הזמנה, הרשמתו של המשתמש לאתר, הרשמתו לרשימת דיוור ו/או למועדון הלקוחות של בייפורט בע"מ, הכל בהתאם לדרישות החוק, ובכל עת יהיה ביכולתו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע, באמצעות מתן הודעה בכתב לבייפורט בע"מ בדואר אלקטרוני: info@BikesOnline.co.il.

11.6. בייפורט בע"מ לא ימסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יתייחס אל המשתמש אישית ולא יאפשר את זיהויו.

11.7. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.6 לעיל, בייפורט בע"מ לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

11.7.1. העברת הפרטים לחברת האשראי/PayPal לשם קבלת אישור לביצוע העסקה וכן לגורם המספק את המוצרים למשתמש לצורך ביצוע האספקה;

11.7.2. אם המשתמש ירכוש מוצרים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת העסקה;

11.7.3. לצורך מימוש אחריות על המוצרים;

11.7.4. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין בייפורט בע"מ שתחייב חשיפת פרטיו;

11.7.5. אם המשתמש יבצע באתר פעולות בניגוד לדין;

11.7.6. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;

11.7.7. אם בייפורט בע"מ ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו ו/או פעילות האתר לצד שלישי וכן במקרה שיתמזג עם צד שלישי או ימזג את פעילותו ו/או פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של בייפורט בע"מ.

11.8. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.

11.9. בייפורט בע"מ רשאי להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר או לפרסם בו. במקרה זה, המודעות שבהן המשתמש צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבו של המשתמש. ה- Cookies כאמור, מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של בייפורט בע"מ, ובייפורט בע"מ אינו אחראי על שימוש באתרים אלה.

11.10. בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ונוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בייפורט בע"מ אינו מתחייב ששירותיו ושרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ואין הוא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ככל שגישה בלתי-מורשית תתרחש.

11.11. האתר הינו אתר מאובטח, כל הנתונים אשר יוזנו למערכת על-ידי המשתמש בעת הגלישה ו/או ביצוע עסקה באתר, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל בייפורט בע"מ באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. בייפורט בע"מ אינו עושה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אלא לביצוע התשלום, ואינו מעביר אותם לכל צד שלישי שהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה על-ידי המשתמש. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש באמצעותו ביצע פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות בייפורט בע"מ מאחר שבייפורט בע"מ נעזר בחברה חיצונית (ישראכרט בע"מ) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר, כי מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של בייפורט בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת כאמור מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בייפורט בע"מ ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בייפורט בע"מ. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, כהגדרתו בסעיף 7.1.1 ‎לעיל, בייפורט בע"מ לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

12. תנאים נוספים

12.1. בייפורט בע"מ מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המבוצעות באתר. רישום זה בדבר הפעולות המבוצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בו ולנכונות הפעולות.

12.2. כל הודעה למשתמש תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידו במהלך ביצוע העסקה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר אלקטרוני, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך יום עסקים אחד מיום שנשלחה.

12.3. בייפורט בע"מ רשאי לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר, בדף בייפורט בע"מ בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן כלשהו ("תוכן"), אשר עשוי לפגוע בשמו של בייפורט בע"מ ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמלא של בייפורט בע"מ. המשתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לבייפורט בע"מ את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב, כי בייפורט בע"מ יהיה רשאי להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר, בדף הפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת בכל עת וללא כל תמורה שהיא. זכות זו של בייפורט בע"מ תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך שמרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג שהוא לאתר, לדף הפייסבוק של בייפורט בע"מ ו/או למדיה חברתית אחרת, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר, כי היה מודע לכך בהחלטתו לעשות שימוש בשירותים אלה. המשתמש מאשר, כי לבייפורט בע"מ מוניטין בתחום פעילותו וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של בייפורט בע"מ ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמו הטוב של בייפורט בע"מ בעיני הציבור. בתוך כך, מתחייב המשתמש, כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של בייפורט בע"מ כאמור.

12.4. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק של בייפורט בע"מ ו/או למדיה חברתית אחרת ו/או להציג באמצעות אלה כל מידע, תכנת מחשב, אמרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע, הסתה ו/או תרמית ו/או בלתי מדויקים, פוגעניים, שקריים, מסולפים, בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת, בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים ו/או בלתי חוקיים, מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של בייפורט בע"מ ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות בייפורט בע"מ ו/או צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות). המשתמש יישא באופן בלעדי באחריות לכל הפרה של האמור לעיל על-ידו.

12.5. מובהר, כי אישור תנאי התקנון על-ידי המשתמש, הרשמתו לאתר, הצטרפותו לרשימת הדיוור ו/או למועדון הלקוחות של בייפורט בע"מ, אשר בוחר למלא פרטים כגון: דואר אלקטרוני, מס' נייד וכיו"ב, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל ברשימת התפוצה של בייפורט בע"מ ולקבל הודעות וחומר שיווקי שבייפורט בע"מ מפיץ ו/או יפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו ללקוחות בייפורט בע"מ ו/או לכלל הציבור, בין היתר, באמצעות שליחת הודעות לדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או מסרונים שיישלחו ישירות למכשירו הנייד.

12.6. בייפורט בע"מ יפרסם מעת לעת מבצעים, הנחות והצעות מיוחדות לחברי מועדון הלקוחות בלבד ו/או לכלל הציבור והוא רשאי לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההצעות או המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

12.7. תנאי תקנון זה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן, מפיץ או שלוח בין בייפורט בע"מ לבין המשתמש.

12.8. אם תנאי מתנאי התקנון ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה שהיא, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה זה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

12.9. תנאי התקנון מהווים את ההסכם המלא בין בייפורט בע"מ לבין המשתמש בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולביצוע פעולות בו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לאתר ולתוכנו.

13. שירות לקוחות/יצירת קשר

לפרטים ולבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בייפורט בע"מ באמצעות האתר תחת הכותרת "צור קשר", בדואר אלקטרוני: info@BikesOnline.co.il, בדואר לכתובת: אבא אחימאיר 19, רמת אביב, תל אביב-יפו או בטלפון: 08-03-9695511. שעות הפעילות של שירות הלקוחות: בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ל- 19:30 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00 ל- 15:00. ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה או הבהרה הנוגעת לאתר, לביצוע עסקה, להזמנות, מוצרים, מפרטים, מאפיינים, תפעול, אחריות וכל נושא אחר. שירות הלקוחות ישמח לעמוד לשירות המשתמש בכל שאלה ובכל נושא על מנת להנעים את חווית השימוש באתר וביצוע רכישה בו ולהפכה לפשוטה, יעילה ומהירה.

14. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה, טענה ו/או דרישה כנגד בייפורט בע"מ ו/או מי מטעמו הקשורים לאתר, לשימוש באתר על-ידי המשתמש, למוצרים המופיעים באתר ו/או להוראות התקנון, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך תקופת התיישנות מוסכמת כמשמעותה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

15. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקה ו/או כל פעולה בו, תהיה לבתי המשפט (השלום או המחוזי) במחוז תל אביב ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.עודכן ביום: 20.02.2018

טל"ח